Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Společnost Autoimport group s.r.o., IČO: 06223800, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278117, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Autoimport group s.r.o. ., dále jen „Správce“.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění provozních činností; · účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • vedení zákaznické evidence;
 • /přímý marketing (informační a produktové kampaně)/.

Rozsah zpracování osobních údajů:

– osobní údaje správce zpracovává v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: název firmy, IČ/DIČ, fyzické osoby – jméno, příjmení, titul
 • adresní údaje: adresa sídla/doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, fax, e-mailová adresa, web
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Správce vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a správcem a také významně zefektivní poskytování služeb.

Správce dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli – bankovní ústavy, finanční ústavy, leasingové společnosti, služby v oboru práva, vymahací soukromé firmy, auditorské společnosti a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. /orgány veřejné moci, orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). /

Práva subjektů údajů:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. V souvislosti s uplatněním práv subjektu může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů /ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /.

Zabezpečení osobních údajů

Správce provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky.

Ochrana osobních údajů je správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje správce i od Zpracovatelů osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má správce uzavřen smluvní vztah;
 • provozní údaje – provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb; 
 • lokalizační údaje – lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pro komunikaci se správcem ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

 • osobně na adrese Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
 • telefonicky – +420 731 011 116
 • e-mailem – info@autoimportgroup.cz